[Review Buku]: Riyadhus Shalihin

Hadist adalah merupakan pedoman pokok dalam agama Islam di samping Al-Quran.  Rasulullah s.a.w. berpesan agar kita senantiasa berpegang teguh kepada keduanya itu bila kita tidak ingin tersesat.  Apa pun yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kita laksanakan dan apa pun yang dilarangnya harus kita tinggalkan.  Rasulullah tidak pernah bersabda, bertindak maupun bersikap hanya memenuhi nafsu belaka bahkan apa pun yang diperbuatnya adalah merupakan pancaran wahyu ilahi.

Riyadhus Shalihin adalah salah satu di antara sekian banyak kitab hadis yang membicarakan masalah akidah, syaria’ah dan akhlak; yang ketiga-tiganya merupakan sendi agama Islam.  Mengingat isi kitab yang cukup lengkap dan terdorong oleh keinginan luhur untuk menyumbangkan sekedar ilmu yang ada, maka penerjemah, menterjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa Indonesia.  Buku yang Continue reading “[Review Buku]: Riyadhus Shalihin”